Vừa có người vào Hien.Mobi

Thu gọn hộp bình luận Blogger và Facebook lại thành một

Chào các bạn hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn thủ thuật nhỏ giúp bạn gọp cmt bloggger và cmt facebook lại với nhau. Code này mình lấy bên Đồng Việt Blog.


Hướng dẫn cách làm:

Bước 1: Vào trang chỉnh sửa HTML và tìm lần lượt <div class='comments' id='comments'>...</div> và thay thành code dưới đây (bạn sẽ tìm ra 2 lần và thay chúng nhé)
<div class='comments' id='comments'>
<div class='dv-tabs-header'>
<div class='comments-tab inactive-select-tab' id='fb-comments' onclick='javascript:commentToggle(&quot;#fb-comments&quot;);' title='Comments made with Facebook'>
<div class='iconfb'><i class='fab fa-facebook-f'/></div>
<fb:comments-count expr:href='data:post.url'/> nhận xét
</div>
<div class='comments-tab' id='blogger-comments' onclick='javascript:commentToggle(&quot;#blogger-comments&quot;);' title='Comments from Blogger'><div class='iconbl'><i class='fab fa-blogger-b'/></div><data:post.commentLabelFull/>
</div>
<h3 class='comments-tab-text'><i class='fas fa-comments'/> Bình luận</h3>
</div>
<div class='comments-page' id='fb-comments-page'>
<div class='fbcm'>
<div id='fb-root'/>
<fb:comments colorscheme='light' expr:href='data:post.canonicalUrl' numposts='5' width='100%'/>
</div>
</div>
<div class='comments-page' id='blogger-comments-page'>
<a name='comments'/>
<b:if cond='data:post.allowComments'>
<h4><data:post.commentLabelFull/>:</h4>

<b:if cond='data:post.commentPagingRequired'>
<span class='paging-control-container'>
<b:if cond='data:post.hasOlderLinks'>
<a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.oldestLinkUrl'><data:post.oldestLinkText/></a>
&#160;
<a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.olderLinkUrl'><data:post.olderLinkText/></a>
&#160;
</b:if>

<data:post.commentRangeText/>

<b:if cond='data:post.hasNewerLinks'>
&#160;
<a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newerLinkUrl'><data:post.newerLinkText/></a>
&#160;
<a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newestLinkUrl'><data:post.newestLinkText/></a>
</b:if>
</span>
</b:if>

<div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_comments-block-wrapper&quot;'>
<dl expr:class='data:post.avatarIndentClass' id='comments-block'>
<b:loop values='data:post.comments' var='comment'>
<div id='emocomments'>
<dt expr:class='&quot;comment-author &quot; + data:comment.authorClass' expr:id='data:comment.anchorName'>
<b:if cond='data:comment.favicon'>
<img expr:src='data:comment.favicon' height='16px' style='margin-bottom:-2px;' width='16px'/>
</b:if>
<a expr:name='data:comment.anchorName'/>
<b:if cond='data:blog.enabledCommentProfileImages'>
<data:comment.authorAvatarImage/>
</b:if>
<b:if cond='data:comment.authorUrl'>
<a expr:href='data:comment.authorUrl' rel='nofollow'><data:comment.author/></a>
<b:else/>
<data:comment.author/>
</b:if>
<data:commentPostedByMsg/>
</dt>
<dd class='comment-body' expr:id='data:widget.instanceId + data:comment.cmtBodyIdPostfix'>
<b:if cond='data:comment.isDeleted'>
<span class='deleted-comment'><data:comment.body/></span>
<b:else/>
<p>
<data:comment.body/>
</p>
</b:if>
</dd>
<dd class='comment-footer'>
<span class='comment-timestamp'>
<a expr:href='data:comment.url' title='comment permalink'>
<data:comment.timestamp/>
</a>
<b:include data='comment' name='commentDeleteIcon'/>
</span>
</dd>
</div>
</b:loop>
</dl>
</div>

<b:if cond='data:post.commentPagingRequired'>
<span class='paging-control-container'>
<a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.oldestLinkUrl'>
<data:post.oldestLinkText/>
</a>
<a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.olderLinkUrl'>
<data:post.olderLinkText/>
</a>
&#160;
<data:post.commentRangeText/>
&#160;
<a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newerLinkUrl'>
<data:post.newerLinkText/>
</a>
<a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newestLinkUrl'>
<data:post.newestLinkText/>
</a>
</span>
</b:if>

<p class='comment-footer'>
<b:if cond='data:post.embedCommentForm'>
<b:if cond='data:post.allowNewComments'>
<b:include data='post' name='comment-form'/>
<b:else/>
<data:post.noNewCommentsText/>
</b:if>
<b:elseif cond='data:post.allowComments'/>
<a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><data:postCommentMsg/></a>
</b:if>
</p>
</b:if>
<b:if cond='data:showCmtPopup'>
<div id='comment-popup'>
<iframe allowtransparency='true' frameborder='0' id='comment-actions' name='comment-actions' scrolling='no'>
</iframe>
</div>
</b:if>

<div id='backlinks-container'>
<div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_backlinks-container&quot;'>
<b:include cond='data:post.showBacklinks' data='post' name='backlinks'/>
</div>
</div>
</div></div>
Bước 2: Thêm đoạn code này lên trên </head>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function commentToggle(a) {
$(".comments-tab").addClass("inactive-select-tab");
$(a).removeClass("inactive-select-tab");
$(".comments-page").hide();
$(a + "-page").show()
}
//]]>
</script>
Bước 3: Thêm css dưới đây lên thẻ ]]></b:skin>
#comments h4{display:none;margin:0 -12px;-webkit-box-shadow:0 1px 0 0 rgba(131,144,158,.15);box-shadow:0 1px 0 0 rgba(131,144,158,.15);padding:10px 12px;font-weight:700;font-size:11px;text-transform:uppercase}
#fb-comments-page{padding:0 5px;display:none}
#googplus-comments-page{border-top:1px solid #0186CB;margin-top:27px}
.comments-tab{float:right;padding:8px 12px;margin-left:0;cursor:pointer;background-color:#FFF}
.comments-tab .iconbl,.comments-tab .iconfb{float:left;width:24px;height:24px;line-height:25px;border-radius:3px;text-align:center;color:#fff;font-size:15px;margin-right:5px}
.comments-tab .iconbl{background:#fe6602}.comments-tab .iconfb{background:#3b5998}
.comments-tab-icon{height:20px;width:auto;margin:0 5px -5px 5px}
.comments-tab-text{font-size:15px;font-weight:600;color:#333;float:left;padding:11px;margin:0;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Roboto,Helvetica Neue,Arial,sans-serif;}
.inactive-select-tab{background-color:#F2F2F2}
.dv-tabs-header{height:40px;background-color:#fff;position:relative;margin:0 -13px;margin-bottom:10px;border:1px solid #eee;border-width:0px 1px 0px 1px;}
.comments .continue{display:none;border-top:0}
.comments .continue a{border:1px solid #fa0320;border-radius:3px;box-shadow:0 1px rgba(255,255,255,.3) inset;background:#e8233a;padding:5px 10px;font-size:13px;color:#fff!important;text-decoration:none!important}
.comments .continue a:hover{background:#d70d25}
.comments .comments-content .comment-content{font-size:14px}
.comments .comments-content .comment-header, .comments .comments-content .comment-content{margin:0}
.comments .comments-content .comment-content{margin-bottom:5px}
.comments .comments-content span.comment-actions.secondary-text a{cursor:help;color:#8590a6;font-size:11px;font-weight:400;margin-bottom:5px}
.comments .comments-content .inline-thread{padding:0}
.fbcm iframe{min-width:100%!important;width:100%!important}
Một số lưu ý:
  • Font Awesome được dùng là Font Awesome 5
  • Ai chưa có Facebook API thì tham khảo trên mạng rồi thêm vào nha
Chúc bạn thành công !

5
4
3
2
1

1 nhận xét: